Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang De Tantie`s.

Januari 2018
Naam organisatie: Kinderopvang de Tantie`s 9561 JE Ter Apel
T: 0599- 587231
E: info@detanties.nl KVK. Nummer: 51964740
Reg. Nummer Landelijke Register Kinderopvang: 868858432 / BSO: 178857993
Doel van het beleidsplan: Handleiding en naslagwerk voor medewerkers, ouders en verzorgers om kwalitatief hoogwaardig en verantwoorde kinderopvang te blijven bieden aan de deelnemende kinderen. Dit plan is openbaar en ligt altijd ter inzage voor ouders.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Hoofdstuk 1 Opvoedingsdoelen4

Hoofdstuk 2 Plaatsing
2.1 Groepsindeling en personeel
2.2 BSO ( buitenschoolse opvang)
2.3 Intake
2.4 Wennen
2.5 Brengen en halen
2.6 Drie- uursregeling

Hoofdstuk 3 De dag
3.1 Dagindeling
3.2 Slapen en rusten
3.3 Spelen en activiteiten
3.4 Uitstapjes
3.5 Milieu en natuur
3.6 Social media en privacy

Hoofdstuk 4 Eten & drinken
4.1 Eten en drinken
4.2 Dieet, allergie, andere culturen
4.3 Feesten en trakteren
4.4 Voedingsmiddelen inkoop, bereiden en bewaren

Hoofdstuk 5 Verschonen, toiletgang en zindelijk worden

Hoofdstuk 6 Kind
6.1 Observeren en instrument Welbevinden Kind
6.2 Mentorschappen
6.3 Corrigeren en belonen
6.4 Omgaan met zieke kinderen
6.5 Kinderparticipatie

Hoofdstuk 7 Ouders/verzorgers
7.1 Individuele contacten
7.2 Schriftelijke informatie
7.3 Oudercommissie
7.4 Klachtenprocedure en externe klachtencommisie

Hoofdstuk 8 Ruimte –indeling
8.1 Binnenruimten
8.2 Buitenruimten

Hoofdstuk 9 Veiligheid en gezondheid
9.1 Brandactieplan en ontruimingsplan
9.2 Bedrijfshulpverlening
9.3 EHBO
9.4 Veiligheid en gezondheid Literatuur en medewerking

Hoofdstuk 10 Oudercommissie OC
10.1 Leden
10.2 Advies recht
10.3 Klachten

Hoofdstuk 11 Telefoonlijst calamiteiten

Hoofdstuk 12 4 ogen beleid

Hoofdstuk 13 Rituelen

Hoofdstuk 14 AVG

Voorwoord

Als directie en medewerkers van Kinderopvang de Tantie`s, leveren we kwalitatief goede kinderopvang en dat willen we, ook in de toekomst, blijven bieden. Dat betekent dat wij eisen stellen aan het pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan. Kinderopvang de Tantie`s is tevens gericht op verbetering van de pedagogische kwaliteit. Dit doen wij door kritisch te blijven kijken naar ons pedagogisch handelen. Wij evalueren het pedagogisch beleid en stellen het bij als daar aanleiding toe is.
In het pedagogisch beleid komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen. Het pedagogisch beleid is daarom gebaseerd op een visie, op de ontwikkeling van kinderen en op opvoeden. Vanuit dit richtinggevende kader hebben we ons Pedagogisch Beleidsplan geschreven.
In dit plan wordt beschreven hoe wij werken aan de vier competenties, genoemd in de Wet Kinderopvang, namelijk de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen. Daarnaast is ons algemeen beleid voor kinderopvang hierin beschreven. Ouders kunnen via de website de meest recente versie downloaden. En tijdens het intake gesprek wordt er naar de ouders geïnformeerd of ze het gelezen hebben.
Alle protocollen waar in dit Beleidsplan naar verwezen wordt, liggen ter inzage op onze opvang. Uiteraard blijft dit Pedagogische Beleidsplan altijd in ontwikkeling. Het wordt aangepast zo gauw er nieuwe afspraken gemaakt worden.

Ik wens u veel leesplezier.

Opmerking vooraf: Daar waar wij spreken in dit plan over ouders, worden ook verzorgers bedoeld.

Hoofdstuk 1. Opvoedingsdoelen

Het opvoedingsdoel is: de kern tot bloei laten komen.
Wat in potentie aanwezig is in het kind, wordt door ons gestimuleerd. Zo kan een kind zijn en verder groeien tot wie hij werkelijk is. Om dit te bereiken, kijken en luisteren wij goed naar kinderen. Onze visie op opvoeden is dat wij aansluiten bij het kind en zijn mogelijkheden.
De ouders dragen de zorg voor en opvoeding van hun kind(eren) tijdelijk aan ons over. Daarom hebben de kinderen bij de Tantie`s te maken met professionele opvoeders: de pedagogisch medewerkers. Zij zijn zich bewust van hun (grote) verantwoordelijkheid en nemen deze taak met veel plezier, positieve energie en deskundigheid op zich.
Het pedagogisch werkplan is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang zijn omschreven .

Deze doelen zijn gericht op het geven aan kinderen van:
1. Een gevoel van emotionele veiligheid;
2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie;
3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie;
4. De kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van een samenleving, eigen te maken.

Subdoelstellingen
Wij willen kinderen:
1. Begeleiden in een klimaat van (emotionele) veiligheid;
2. Helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben persoonlijke competentie);
3. Ruimte bieden om sociale ervaringen op te doen, waardoor sociale vaardigheden verworven worden (sociale competentie)
4. Normen en waarden bijbrengen.

Ad 1. Wij willen kinderen begeleiden in een klimaat van (emotionele) veiligheid.
De basis van al het handelen van de groepsleiding is het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerker onmisbaar.                   ( Mentorschappen)  Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Denk hierbij aan ons vaste dagindeling.  Vanuit een veilige basis durven én kunnen zij de wereld gaan ontdekken. Persoonlijk contact met de pedagogisch medewerker, een vertrouwde omgeving en de aanwezigheid van bekende groepsgenootjes dragen bij tot het verkrijgen van een veilig gevoel. Kinderen zullen vanuit een veilige gevoel op allerlei ontwikkelingsgebieden zich meer ontwikkelen en de omgeving gaan ontdekken.

Ad 2. Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben (persoonlijke competentie).
Elk kind is uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en wij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Kinderen worden in hun ontwikkeling gestimuleerd, zoals de lichamelijke ontwikkeling (bijv. leren kleuren), Themagerichte activiteiten,  de verstandelijke ontwikkeling (bijv. leren praten) Denk hierbij aan voorlezen, oefenen met plaatjes. Verder hebben wij sinds kort een Logopediste in dienst.  en emotionele ontwikkeling (bijv. leren opkomen voor je zelf). Hier word tijdens een groepsactiviteit opgelet. Op je beurt wachten, niet voordringen en samenwerken.

Ad 3. Wij willen kinderen ruimte bieden om sociale ervaringen op te doen, waardoor sociale vaardigheden verworven worden (sociale competentie).
Elk kind krijgt individuele zorg en aandacht. Ook de groep heeft een belangrijke functie, want kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij zien Kinderopvang de Tantie`s als een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit de kinderopvang de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van én door elkaar, voor nu én later. Het kennismaken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. In de groep worden deze vaardigheden gestimuleerd door bijvoorbeeld het elkaar helpen, speelgoed samen op te ruimen en het vieren van feestelijke gebeurtenissen.

Ad 4. Wij willen kinderen normen en waarden bij brengen.
Wij vinden normen en waarden van groot belang. Het eigen maken van normen en waarden maakt onderdeel uit van de morele ontwikkeling. Binnen en (buiten) de groep doen zich situaties voor waar van op dit gebied veel leermomenten zijn (bijv. pijn en verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Door de reacties van groepsleiding op dit soort situaties ervaart een kind wat wel en niet goed is. Het eigen gedrag van groepsleiding heeft hierbij dus een belangrijke voorbeeldfunctie. Voorbeelden zijn: Laat elkaar uitpraten, wacht op je beurt, zeg sorry als je iemand per ongeluk hebt bezeerd.

Wij keuren agressief gedrag (zowel verbaal als non-verbaal) af voor kinderen, maar ook voor alle volwassenen waar het kind mee te maken krijgt (groepsleiding en ouders).
Vertrouwen: wij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen.

Het signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind.
Doordat wij met kleine groepen werken, maximaal 2 groepen van KDV met max 16 kindjes in de leeftijd van 0-4 jaar en een groep BSO van maximal 20 kindjes in de leeftijd 4-12 jaar,Omdat wij altijd met minimaal 2 leidsters op een groep staan, hebben wij de mogelijkheid om alle kinderen te observeren. Als ons iets opvalt aan de ontwikkeling van een kind gaan we dit bespreken in een vergadering met alle leidsters en daaruit maken we een plan van aanpak hoe we het kind meer kunnen begeleiden en stimuleren in zijn ontwikkeling.

Hieronder voorbeelden waar opgelet word in de verschillende leeftijdscategorieën

0-2 jaar:
Algemeen, Taalontwikkeling, ruimtelijke oriëntatie, zintuigen en beweging, sociaal- emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling en muziek.

2-4 jaar:
Algemeen, taalontwikkeling, voorbereidend rekenen, motoriek, sociaal- emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling en muziek.

Daarnaast word er advies over gegeven en of uitleg.

Hierbij kan gedacht worden aan:
• Taalachterstand- Advies doorverwijzing Logopediste.
• Gedragsproblemen- Advies Huisarts. Deze kan ervoor kiezen om uw kind door te verwijzen na bijvoorbeeld ACCARE.
• Vermoeden huiselijk geweld/ kindermishandeling: Zie Meldcode Kindermishandeling. Deze ligt ter inzage in de opvang.

Hoofdstuk 2 Plaatsing

2.1 Groepsindeling en personeel
Kinderopvang de Tantie`s bestaat uit 1 kinderopvang te Ter Apel (gemeente Westerwolde). Het kinderdagverblijf draait momenteel met 2 groepen:
Groep 1 KDV
Groep 2 BSO

De KDV is bedoeld voor de kindjes vanaf 6 weken tot 4 jaar. De BSO is vanaf 4 jaar tot 12 jaar.
De KDV groep heeft een maximale opvang van 16 kindjes waarbij zij afhankelijk van de groepsgrootte door 1 of twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers opgevangen worden. Onder gediplomeerde pedagogisch medewerkers wordt in dit beleidsplan altijd bedoeld een medewerker met minimaal een afgeronde opleiding SAW3.
In de praktijk komt dit neer op:
1 pedagogisch medewerker per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
1 pedagogisch medewerker per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
1 pedagogisch medewerker per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
1 pedagogisch medewerker per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar;

Met de planning zal altijd de rust in de groep belangrijk blijven en de kind ratio gewaarborgd blijven, zoals het opgelegd wordt op www.1ratio.nl van de rijksoverheid.
Daarnaast werken wij bij De Tantie`s met BOL ( beroeps opleidende leerweg) stagiaires van verschillende leergangen. Stagiaires worden bij ons altijd boventallig ingepland en worden niet meegerekend in onze kind ratio. BBL ( beroeps begeleidende leerweg) Stagiaires kunnen worden meegerekend in ons kind ratio.

Stagiaires:

Binnen onze opvang zijn er altijd stagiaires aanwezig. Wij hebben overeenkomsten met het Drenthe College, Noorderpoort College en de RSG. Stagiaires kunnen vanaf hun eerste jaar bij ons terecht tot aan het laatste jaar van hun studie. Hieronder word vermeld wat stagiaires in welke leergang intern doen:

Eerste jaar: Dagopening, voorbereiden van maaltijden en `spelen`met de kindjes. ( observeren)

Tweede jaar: Dagopening, voorbereiden van maaltijden, luiers verschonen, fles voorbereiden en `spelen` met kindjes. ( observeren)

Derde jaar: Dagopening, voorbereiden van maaltijden, luiers verschonen, flessen voorbereiden/ geven, kindjes naar bed brengen en of ophalen, `spelen` observeren van de kindjes.

Vierde jaar: Ondanks dat ook een vierde jaars student bij ons altijd boventallig word ingepland, word een vierde jaars stagiaire al gezien als `volwaardige` college en draait dan ook volop mee in de dagelijkse ritme.

Alle bovengenoemde punten van de verschillende leergangen zijn richtlijnen. Hier kan in overleg met school en de stagiaire van worden afgeweken.

Wij werken niet met vrijwilligers!

 

2.2 BSO (buitenschoolse opvang)
Wij hebben ook een BSO, dit houdt in dat we kinderen van en naar school brengen, dit zijn alle scholen in Ter Apel en Ter Apelkanaal. We vervoeren de kinderen in een bus of auto met stoelverhogers, in de bus kunnen we 8 kinderen en in de auto 6 kinderen vervoeren. We zorgen ervoor dat we rijden met ervaren bestuurders en waarvan we zeker zijn dat de kinderen veilig vervoerd worden.
Als de kinderen bij de opvang aankomen krijgen ze eerst drinken met een koekje of smartie’s. Omdat de kinderen al de hele dag op school stil hebben moeten zitten laten wij ze lekker zelf bepalen wat ze willen doen , voetballen, knutselen, spelletjes doen, buitenspelen of gewoon binnen zelf spelen.
Tegen 16.30 mogen ze tv kijken of op de tablet spelen en komen ze even tot rust totdat ze opgehaald worden.
De maximale grote van onze BSO groep is 20 kindjes.

2.3 Intake
Voordat een kindje eventueel bij ons geplaatst word, plannen we samen een intake gesprek. Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken en worden er afspraken met de ouders gemaakt over bijvoorbeeld eten slapen, halen en brengen. De pedagogisch medewerker maakt gebruik van een checklist zodat alle relevante onderwerpen zoals dagindeling, huisregels, ziektebeleid en wenprogramma aan de orde komen. Er wordt samen met de ouders een inschrijfformulier ingevuld, waarin o.a. afspraken over eten, slapen, adresgegevens en bijzonderheden van het kind worden genoteerd. Dit formulier komt in een map op de groep waar het kind wordt opgevangen, zodat het voor de pedagogisch medewerkers altijd bij de hand is.

Daarnaast word er een informatieboekje verstrekt. Hierin worden de volgende punten uitgewerkt: aanmelden, postvakken, uren, vaste en flexibele contracten, ruilen van uren, compensatie uren, planning, wijzigingen tot uren, slapen, luizenzakken, schoenhoesjes, map met gegevens, dagindeling, zindelijkheid, crèche boekje, Thema`s, foto`s, uitstapjes, personeel en stagiaires, mentorschap, oudercommissie en ziekte. Mochten er naast het intakegesprek en alle andere informatiebronnen nog vragen zijn. Zijn wij altijd telefonisch 0599 587231  en of per mail info@detanties.nl  bereikbaar.

Hieronder lichten wij een aantal items verder uit:

Dagdelen/ extra uren: Wij hebben binnen de opvang geen vaste afname van dagdelen. Iedere ouder met een vast of flexibele contract geeft zelf de uren aan ons door ( comfort contract) Wil je naast deze uren nog andere dagen inplannen is dat geen probleem, mits er plek is. Ouders kunnen hier voor hun compensatie uren gebruiken. Heb je geen compensatie uren meer? Dan worden de extra uren de maand erop gefactureerd.

Ruilen: Dit is met name voor de ouders met een vast contract. Heb je overhoop een andere dag nodig dan normaliter? Dan kun je in dezelfde maand je dag ruilen. De uren kunnen alleen aan een gesloten worden afgenomen/ ingezet.

Compensatie uren: Iedere ouder krijgt compensatie uren over de dagen die wij zijn gesloten. Dit zijn de dagen buiten de zon/ feestdagen om. Deze zijn in hetzelfde jaar inzetbaar. Nadien komen deze te vervallen.

2.4 Wennen
In overleg met de pedagogisch medewerkers kan er vanaf de plaatsingsdatum een wenmorgen worden afgesproken.
Pedagogisch medewerkers bieden tijdens de wenmorgen vertrouwen en ondersteuning aan het kind, zodat het zich veilig en vertrouwd gaat voelen in de groep.
Een kort en duidelijk afscheid van de ouders, biedt de meeste duidelijkheid voor het kind, waardoor het kind sneller wennen kan.

2.5 Brengen en halen
De Tantie`s is normaliter geopend van 07.00 uur tot 19.00 uur. Mits er bezetting is, anders zijn we aanwezig op de tijden dat er kinderen zijn. Wij hanteren geen vaste breng- en haaltijden.
Op de breng- en haalmomenten wordt belangrijke en leuke informatie over het kind door de pedagogisch medewerkers en de ouders uitgewisseld. Ouders kunnen tijdens brengmomenten praktische informatie over het kind of leuke anekdotes aan de pedagogisch medewerkers vertellen. Op het moment dat ouders hun kind komen halen, geven de pedagogisch medewerkers belangrijke informatie over het kind, zoals de activiteiten die het kind ondernomen heeft tijdens de opvangdag.
Ondanks dat we genoeg tijd hebben bij de overdracht, is het altijd mogelijk om een gesprekje met de pedagogisch medewerkers aan te vragen, zodat op een rustiger moment uitgebreid overlegd kan worden.

2.6 Drie- uursregeling
Werkrooster team (3 uurs regeling)
Kinderopvang De Tantie`s is geopend van 7.00 tot 19.00 uur. Medewerkers van De Tantie`s werken +/- 9 uur op een dag. Zij werken bijvoorbeeld van 7.00 tot 16.00, van 8.00 tot 17.00 uur van 8.30 tot 18.00 uur en eventueel van 9.00 uur tot 19.00 uur. Zij hebben een uur pauze per dag.
BSO kindjes worden het eerste uur opgevangen in de KDV groep.
De kinderen worden bij binnenkomst geregistreerd in aparte mappen die op de KDV groep ligt. . Uit eerder verkregen inzicht blijkt dat er voor 8.00 uur niet meer kinderen aanwezig zijn dan volgens de normering is toegestaan.
Kinderopvang De Tantie`s voldoet aan de eisen van de wet kinderopvang waarin gesteld wordt dat er op vaste tijden 3 uur van de norm beroepskracht/ kind ratio (BKR) mag worden afgeweken.
Op de volgende tijden wordt er afgeweken van de BKR norm
07.00 uur tot 08.00 uur
14.00 uur tot 16.00 uur

Hoofdstuk 3 De dag

3.1 Dagindeling
Bij de Tantie`s vinden we het belangrijk dat kinderen regelmaat in de dagindeling ervaren. Regelmaat geeft veiligheid voor kinderen. Daarom hanteert onze groep een vaste dagindeling.

Dagindeling:
07.00 8.00: Ontbijt
08.00: Vrij spelen
09.00: Dag openen d.m.v samen zingen en de aanwezige kinderen benoemen
09.30: Verschonen en naar de WC, aansluitend fruit eten, drinken
10.00: Kinderen naar bed die slapen moeten, de rest gaat met het thema bezig (knutselen)
10.30: Spelen, spelletje doen of boekje lezen
11.30: Verschonen en naar de WC, aansluitend broodje eten
13.00: Vrij spelen
14.00: Ontwikkelingsgerichte activiteit wat met het thema te maken heeft
14.30: Drinken, koekje
15.00: Verschonen en naar de WC
15.30: Vrij spelen
17.00 18.00: Warm eten
18.00: Vrij spelen

* Wij houden ons aan het slaapritme van thuis

3.2 Slapen en rusten
Tijdens de intake wordt er met de ouders een afspraak gemaakt over het slaapritme van hun baby of jonge peuter. Baby’s slapen wanneer zij behoefte hebben om te slapen. De peuters worden na de lunch op hun eigen slaapkamer te slapen gelegd. Heeft een kind een andere slaapbehoefte, zoals minder of niet meer slapen, dan wordt dit met de ouders afgestemd.

3.3 Spelen en activiteiten Jonge kinderen
De baby’s staan voor een groot deel van de dag in het teken van verzorging.
Tijdens de verzorging wordt er met de kinderen gepraat. Er wordt regelmatig gezongen en geknuffeld. Het aanbod van speelgoed wordt aangepast op de leeftijd. Er wordt voldoende variatie aangeboden. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld; er is (veilig) water en zand om mee te spelen, evenals rijdend materiaal. De allerkleinsten worden in de wagen gelegd. Indien de mogelijkheid zich voordoet, wordt er gewandeld met de baby’s.
Als het regent, worden er binnen activiteiten met de kinderen gedaan. De pedagogisch medewerkers doen regelmatig leeftijdsgerichte activiteiten, bijvoorbeeld een poppenspel en kiekeboe. De speelkussens lenen zich goed voor het stoeien.

Oudere kinderen
In het dagritme zijn enkele vaste activiteiten opgenomen, zoals het samen zingen en eten in de kring. Daarnaast is er veel ruimte voor de peuters om zelf te spelen. Het is niet nodig, en zelfs niet gewenst, om kinderen de hele dag bezig te houden.
Op vaste tijden worden activiteiten aangeboden om bezig te zijn, maar ook om kennis te maken met allerlei materialen en spelletjes. De uitdaging zit in de variatie van het aanbod.

Kinderen hebben de behoefte om de wereld om hen heen te verkennen. Wij zien de Kinderopvang als een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Het werkt positief voor de sociale ontwikkeling, de kinderen wennen aan meerdere medewerkers en gaan spelenderwijs relaties aan met andere kinderen.

Acceptatie:
Wij accepteren kinderen zoals ze zijn; uniek en waardevol. Diversiteit in persoonlijkheden en onderlinge verschillen zien wij als een verrijking.

Op de groep wordt themagericht gewerkt: de thema’s worden in onderling overleg gekozen en regelmatig afgewisseld. Thema’s sluiten aan bij de seizoenen, maar ook bij de diverse feesten en onderwerpen als circus, dieren, etc. door het jaar heen. De spelmaterialen en het speelgoed passen we aan bij het gekozen thema.
Ook het knutselen is gericht op het betreffende thema. Deze materialen worden bewaard in speciale

opbergkisten die, behalve thematisch speelgoed, ook allerlei ideeën voor activiteiten bevatten. Voorbeelden van deze thema’s zijn: boerderij, muziek, circus en kerst.
Verdere activiteiten binnen onze groep zijn, behalve vrij spelen waarin de fantasie en het samenspelen belangrijk zijn, ook gerichte opdrachten. Deze opdrachten zijn nooit verplicht: kinderen worden niet gedwongen om iets te maken of te doen. De pedagogisch medewerkers maken het werk ook niet af. Het is niet belangrijk dat het product iets voorstelt; veel belangrijker is dat kinderen kennismaken met verschillende materialen en motorische ontwikkelingen.
Er wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld; ook bij de peuters zijn zand en water favoriet.

3.4 Uitstapjes
Af en toe gaan de kinderen met de pedagogisch medewerkers een uitstapje maken. Bijvoorbeeld brood ophalen bij de bakker of een boodschap doen bij de supermarkt. Op het inschrijfformulier maken ouders kenbaar of het kind mee mag met een uitstapje.
Bij wandelen geldt de volgende pedagogisch medewerker-kind ratio:
In de buggy mogen 1, maximaal 2 kinderen per pedagogisch medewerker mee.
De collega die achter blijft, houdt maximaal 6 kinderen in een verticale groep over, of 8 kinderen als er een stagiaire (BBL) bij is.

3.5 Milieu en natuur
Kinderen leren met vallen en opstaan en hun nieuwsgierigheid ontwikkelt zich steeds verder. Kinderen wordt geleerd de natuur te respecteren en tegelijkertijd ook de leuke dingen van de natuur te zien. Dit kan variëren van een bak met kikkervisjes op de locatie, tot het spelen met kastanjes.

3.6 Social media en privacy
Tijdens activiteiten, knutselen, vieringen of gewoon zomaar worden er foto’s gemaakt van de kinderen.
Hiervoor wordt er toestemming gevraagd aan de ouders of hun kind op Social media mag zoals onze facebook pagina. Iedere mening word met respect om gegaan, als ouders het liever niet willen dan zorgen we ervoor dat die kinderen niet op de foto komen of dat hun gezichten niet in beeld komen.
Ook worden er foto’s gemaakt van een kind individueel, deze sturen we dan naar desbetreffende ouders via Whattsapp, natuurlijk na toestemming.

Hoofdstuk 4 Eten & drinken

4.1 Eten en drinken
Op Kinderdopvang de Tantie`s wordt er met elkaar als groep gegeten en gedronken.
Gezamenlijk eten heeft meerdere functies. Behalve dat eten en drinken goed voor de ontwikkeling van het kind is, heeft het ook een sociale functie, een sfeerfunctie en een moment van rust.

Ondersteuning:
Kinderen hebben recht op de ondersteuning en positieve aandacht van volwassenen.
Wij bieden kinderen liefdevolle ondersteuning. Samen met hen gaan wij op zoek naar antwoorden op vragen die ontstaan. Wij helpen kinderen het zelf te gaan doen. Dit doen wij door actief te helpen, maar ook door bewust afstand te nemen als kinderen onze hulp niet (meer) nodig hebben.

De medewerkers van Kinderopvang de Tantie`s verzorgen de broodmaaltijden ( ontbijt), het drinken, fruit en de tussendoortjes. Tegen een kleine meerprijs een warme maaltijd. Uiteraard wordt bij het eten en drinken de hygiëne in acht genomen.
Kinderen hebben goede voeding nodig om te groeien en zich te ontwikkelen. Er zijn verschillende tafelmomenten waarbij de kinderen verschillende soorten voeding en drinken aangeboden krijgen. De kinderen eten samen met de pedagogisch medewerkers aan tafel. De kinderen mogen zelf bepalen wat ze op hun brood hebben willen. Soms krijgen de kinderen iets extra’s zoals zelf cup cakes maken en af en toe eens wat anders dan koekje bv smarties. Kinderen worden nooit gedwongen hun bord leeg te eten. Ze krijgen kleine porties op hun bord en ze worden gestimuleerd voldoende te eten. Bij een afwijkend eetpatroon of andere bijzonderheden zullen de ouders door de pedagogisch medewerkers worden ingelicht.
De pedagogisch medewerkers zien erop toe dat de baby’s en peuters goed drinken. De kinderen krijgen melk, yogurtdrink, chocolademelk, dixap en ranja te drinken.
Kinderen kunnen altijd water drinken als zij willen. De ouders brengen flesvoeding en eventueel de warme maaltijd zelf mee voor hun kindjes. Het is altijd mogelijk om borstvoeding te geven of mee te brengen in een koeltas of ingevroren.

4.2 Dieet, allergie, andere culturen
Ouders zijn verantwoordelijk om de pedagogisch medewerkers op de hoogte te stellen van bijzonderheden en wensen rondom de voeding van het kind. Bijzonderheden zoals een allergie, dieet of wensen vanuit een geloofsovertuiging worden tijdens het intakegesprek op het gegevensformulier genoteerd.
De pedagogisch medewerkers proberen een alternatief voedingsmiddel te geven (zoals een rijstwafel) als dit eenvoudig door de pedagogisch medewerkers kan worden aangeschaft. Indien dit niet mogelijk is, of in geval van traktaties bij festiviteiten, zorgen de ouders voor een alternatief.
Op de groep wordt duidelijk een zichtbare mededeling opgehangen over wat het betreffende kind niet mag eten of drinken plus de eventuele vervangingsmogelijkheden. (bijv. Mag niet: worstjes met als ingrediënt varkensvlees. Mag wel: knakworstjes met rundvlees).
n pAls er een kans is op een heftige allergische reactie van het kind op een voedingsmiddel, dan geven de ouders op het gegevensformulier aan, welke stappen in een dergelijke situatie ondernomen moeten worden. Speciale (fles-)voeding bij een bepaald dieet, wordt door de ouders zelf meegenomen.

4.3 Feesten en trakteren
Bij een verjaardag mag een kind een traktatie uitdelen. De pedagogisch medewerkers vieren samen met het jarige kind zijn/haar verjaardag. In overleg met de ouders en pedagogisch medewerkers kijken we welke dag de verjaardag gevierd wordt. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een feestmuts en een feeststoel.
De kinderen mogen trakteren op de groep. Niet alle traktaties zijn echter geschikt om uit te delen. Zo gaat onze voorkeur bijvoorbeeld uit naar een hartige i.p.v. zoete traktatie. Ouders kunnen altijd overleggen met de pedagogisch medewerkers over een geschikte traktatie.
Natuurlijk zingen de medewerkers en de kinderen voor de jarige.

4.4 Voedingsmiddelen inkoop, bereiden en bewaren
De voedingsmiddelen worden wekelijks gekocht. Er wordt vers brood en fruit geleverd. We zien er op toe dat beperkt houdbare levensmiddelen tijdig weggegooid worden. Flesvoeding wordt één keer opgewarmd en na 1 uur weggegooid. In het protocol Hygiëne en gezondheid wordt dit nader behandeld.

Hoofdstuk 5 Verschonen, toiletgang en zindelijk worden

Kinderopvang de Tantie`s verstrekt luiers.( dit zijn geen pampers) Kinderen die een luier dragen, worden regelmatig gecontroleerd op een vieze luier en worden verschoond. De peuters hebben 3 vaste verschoonmomenten. Ieder kind krijgt aan het eind van de dag eveneens een schone luier, zodat het weer schoon naar huis gaat. Peuters zien hoe andere kinderen met de zindelijkheidstraining bezig zijn en worden daardoor gestimuleerd.
Wanneer de ouders van het kind thuis met zindelijkheidstraining bezig zijn en het kind er zelf aan toe is, kan dat op het kinderdagverblijf worden voortgezet. Het wordt spelenderwijs gedaan. Kinderen die aangeven zelf te willen plassen krijgen die ruimte. Deze kinderen mogen zonder luier rondlopen. Wanneer er ongelukjes gebeuren, wordt er geen negatieve aandacht aan geschonken. Er wordt altijd geprezen als het kind een plas op de wc doet. Dit wordt nog eens extra ondersteund door het stickerbroekje. Dit is een papieren broekje dat in de wc hangt en waar de kinderen een sticker mogen plakken als ze de behoefte op de wc hebben gedaan. Een soort beloning.
Kinderen die zelf naar het toilet kunnen gaan, doen dit onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers.

Verzorging: wij geven kinderen liefdevolle aandacht en verzorging en sluiten aan bij hun behoeften. Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven én kunnen zij de wereld gaan ontdekken. Kinderen worden zo gestimuleerd tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Hoofdstuk 6 Kind

6.1 Observeren en instrument ‘ Welbevinden Kind’
Doordat we met kleine groepen en voldoende leiding werken, hebben we de mogelijkheid om de gehele dag de kinderen te observeren. Mocht er iets opvallen m.b.t de ontwikkeling van een kind gaan we dit bespreken in een werkoverleg met alle leidsters en eventuele stagiaires. Hier volgt een stappenplan uit en gaan we samen het kind begeleiden in zijn/haar
ontwikkeling. Dit alles word bijgehouden in zijn/haar eigen mapje. Hierin staan de oefeningen wat we doen en een verslag van wat we die dag gedaan hebben en hoe de ontwikkeling verloopt. Het mapje gaat na die dag mee naar huis zodat ouders het rustig kunnen inzien en eventueel thuis oefenen. Iedere keer als het kind weer bij de opvang komt gaat het mapje weer mee zodat wij er weer mee verder kunnen. Na verloop van tijd ( dit zal verschillen per kind hoe zijn/haar ontwikkeling verloopt) gaan we met de ouders evalueren en eventueel het plan bijstellen.

6.2 Mentorschappen

Ieder kind heeft 2 mentoren, dit zijn pedagogisch medewerkers die op de groep werken van het kind. Wij kiezen ervoor om 1 mentor de observaties te laten uitvoeren en het kind te begeleiden zolang het kind bij ons is, de 2de mentor staat wat meer op de achtergrond en is een eventuele vervanger, voor als mentor 1 ziek oid is of als mentor 1 hulp nodig heeft met de observatie van het kind.
We hebben gekeken welke pedagogisch medewerkers het kind het meest ziet zodat zij het kind goed kan observeren en begeleiden.

2 keer per jaar worden de kinderen, doormiddel van een observatielijst, geobserveerd op verschillende ontwikkelingen zoals; taalontwikkeling, motoriek en het welbevinden van het kind. Na de observaties maken wij daar verslagen over en deze bespreken wij met de ouders, zo genoemde 30 minuten gesprek.
Ouders geven schriftelijk toestemming tot het observeren.

Professionele hulp
Wij bieden intern hulp voor Fysiotherapie en logopedie, dit zijn vaste gezichten en professionele instanties die wij inschakelen als dat nodig is.
Als uit de observatie blijkt dat het kind professionele hulp nodig heeft zoals Logopedie of Fysio, dan wordt dit besproken met de ouder en met toestemming van de ouder wordt de Logopedie of Fysio ingeschakeld. Zij gaan samen met de mentor kijken of hulp inderdaad nodig is en neemt dan zelf contact op met de ouder.
Met de ouder wordt besproken waar en hoe de begeleiding wordt voortgezet.

Individuele behoeftes van het kind
Door het volgen van de ontwikkeling van het kind sluiten pedagogisch medewerkers aan op de individuele behoeften van een kind en stimuleren we de kinderen in hun ontwikkeling zodat ze voorbereid zijn voor school. We leren ze de basis ontwikkelingen aan zoals, tellen, kleuren, boven, onder, voor en achter. Dit doen we allen spelenderwijs en doormiddel van onze eigen thema’s. Bij het ontwerpen van onze Thema’s wordt rekening gehouden met het stimuleren van de ontwikkeling van het kind.
Tevens kan er door overleg met ouders worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen.
De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt dat belangrijke ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden, worden gevolgd en indien nodig tijdig gesignaleerd. Als blijkt dat er externe hulp moet worden ingeschakeld dan wordt dit met de ouders besproken en gaan we samen kijken naar een hulporganisatie.

Mentor BSO
Als kinderen 4 jaar worden dan wordt een extra lijst/ overdracht ingevuld die gebruikt kan worden voor zowel school of eventuele BSO. Deze lijst wordt besproken met de ouder en akkoord gegeven als overdracht.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk of ze de lijst inleveren bij school of BSO.

De kinderen van de BSO hebben ook 2 mentoren, deze zijn het aanspreekpunt voor de ouder. Bij de BSO doen we geen observaties, hier zijn we alleen het aanspreekpunt voor ouder en kind.
( zie voor meer informatie over onze overdrachtsformulier laatste pagina van ons pedagogische beleidsplan) Klik hier voor het pedagogische beleidsplan.

6.3 Corrigeren en belonen
Binnen alle vormen van opvang worden kinderen op een positieve wijze benaderd en wordt door middel van positieve aandacht het gewenste gedrag gestimuleerd. Door de groepssituatie waarin kinderen meestal op vanzelfsprekende wijze meedoen met de groep is het corrigeren van kinderen veel minder een item dan in de thuissituatie. Wanneer een kind toch negatief gedrag vertoont, wordt gekeken naar het individuele kind en nagegaan wat de oorzaak van het gedrag zou kunnen zijn (niet lekker in zijn vel, verveling, onzekerheid, wijziging in de thuissituatie, ontwikkelingsproblematiek). De pedagogisch medewerkers kunnen op deze manier wellicht de oorzaak van het gedrag wegnemen of hier rekening mee houden.

Samen opvoeden:
Wij bieden de kinderen verzorging, aandacht en begeleiding in een gediplomeerde omgeving. Hierdoor delen wij in de opvoeding met de ouders. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Afstemming met de ouders over de opvoeding van hun kind is een belangrijke basisvoorwaarde voor goede kinderopvang. Soms kan naar aanleiding van observaties blijken dat de opvang moet worden aangepast. Wij doen dit graag in overleg met de ouders. Wanneer een kind na een waarschuwing negatief gedrag blijft vertonen, zal de pedagogisch medewerker het kind op ooghoogte (gehurkt) op rustige, duidelijke wijze aan spreken en het daarbij ook aan kijken. Bij herhaling kan het kind zo nodig voor korte duur op een bepaalde plek neergezet worden om hem/haar even uit de bestaande situatie te halen. Er wordt zo kort mogelijk aandacht besteed aan het negatieve gedrag en het kind wordt eventueel afgeleid om te voorkomen dat het op deze manier steeds negatieve aandacht krijgt. Tegelijkertijd wordt positief gedrag (door complimenten) gestimuleerd. Wij vinden het belangrijk om ouders een terugkoppeling te geven over het gedrag van het kind.

6.4 Omgaan met zieke kinderen
De Tantie`s heeft een Protocol Hygiëne en Gezondheid, in het hoofdstuk “omgaan met zieke kinderen” wordt uitgebreid ingegaan hoe hiermee om te gaan. In de huisregels voor de ouders wordt de ouders gevraagd zieke kinderen of kinderen die een besmettingsgevaar voor anderen kunnen opleveren niet naar het kinderdagverblijf te brengen. Enerzijds omdat het personeel niet adequaat is opgeleid om zieke kinderen te verzorgen en omdat er onvoldoende tijd beschikbaar is voor het verzorgen van een ziek kind en om het welbevinden van het kind zelf, anderzijds omdat in geval van een besmettelijke ziekte het kind de andere kinderen en de leiding kan besmetten.
In geval van ziekte worden de ouders verzocht het kinderdagverblijf hier altijd over te informeren. Indien nodig, zullen wij bij besmettelijke ziektes contact opnemen met de GGD. Zo nodig zullen alle ouders hierover door ons geïnformeerd worden. Op het kinderdagverblijf zal informatie, welke van belang is voor de ouders, op worden gehangen zodat ouders hier alert op kunnen zijn bij hun eigen kind.

6.5 Kinderparticipatie
Binnen de kinderopvang de Tantie`s, wordt daar waar mogelijk gestreefd naar kinderparticipatie.
Goed kijken en luisteren naar kinderen en hen, zo mogelijk, mee laten denken, bijvoorbeeld bij de keuze van een liedje, is belangrijk en geeft kinderen het gevoel dat ze gehoord worden. Op de opvang kunnen kinderen o.a. betrokken worden bij het tafeldekken of een boodschapje doen.

De wereld ontdekken: kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij zien de opvang als een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit Kinderopvang de Tantie`s de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van én door elkaar, voor nu én later.

Hoofdstuk 7 Ouders/verzorgers

Contact en openheid over het te voeren beleid naar ouders wordt door de pedagogisch medewerkers van Kinderopvang de Tantie`s gezien als zeer belangrijk voor de kwaliteit van de opvang. Door een goede afstemming over en weer, zijn de medewerkers in staat, om de kinderen tijdens hun verblijf op de opvang beter te begrijpen en te begeleiden. Andersom krijgen ouders via de pedagogisch medewerkers een beeld van wat hun kind beleeft tijdens hun afwezigheid en hoe hun kind zich in een andere omgeving gedraagt en ontwikkelt.
De medewerkers formeren de ouders over het te voeren beleid met betrekking tot:
1. verantwoorde kinderopvang;
2. het pedagogisch beleid;
3. het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie;
4. de groepsgrootte;
5. de opleidingseisen van de beroepskrachten;
6. het beleid met betrekking tot de voorwaarden waaronder en de mate waarin beroepskrachten in opleiding kunnen worden belast met de verzorging en opvang van kinderen;
7. het te voeren beleid inzake veiligheid en gezondheid, waaronder de risico-inventarisatie;
8. het te voeren beleid inzake de te gebruiken voertaal, voor zover geen Nederlands.

Deze informatie is gedetailleerd genoeg om ouders een correct beeld van de praktijk te geven. En uiteraard sluit de praktijk aan bij de informatie die aan de ouders verstrekt is.

7.1 Individuele contacten
De individuele contacten tussen ouders en leiding vinden zoveel als nodig of wenselijk plaats. Ze kwamen al eerder in dit beleidsplan aan de orde;
Tijdens het intakegesprek worden de nodige “opstart” gegevens uitgewisseld Op de breng en haal momenten worden de dagelijkse dingen uitgewisseld.
Op verzoek is er altijd mogelijkheid voor de ouders om een gesprek aan te gaan met de leidsters

7.2 Schriftelijke informatie
Bij de intake word altijd gevraagd en doorverwezen naar onze website waar alle informatie op staat.

7.3 Oudercommissie
Kinderopvang De Tantie`s heeft een Oudercommissie. Momenteel is deze door 7 ouders vertegenwoordigt.

7.4 Klachtenprocedure en externe klachtencommissie
“Bent u tevreden vertel het een ander, heeft u een klacht vertel het ons” is het uitgangspunt van De tantie`s. Als een ouder ontevreden is over een werkwijze of andere zaken, wordt verzocht dit in eerste instantie aan de pedagogisch medewerker voor te leggen (dit is niet verplicht). Leidt dit echter niet tot een bevredigende afhandeling, dan kan men zich wenden tot de OC. Op de site van de Tantie’s staat een kopje OC en daar kan men informatie halen, of kijk verder in dit pedagogisch beleidsplan onder het kopje OC.
Er bestaat altijd de mogelijkheid om zich met klachten te wenden tot de externe klachtencommissie.

Wij hebben ons aangesloten bij:
Stichting Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP den Haag
Telefoonnummer 070- 3105310

Hoofdstuk 8 Ruimte -indeling

8.1 Binnenruimten
De groepsruimten en gemeenschappelijke ruimten zijn zodanig ingericht dat de kinderen op een veilige manier kunnen spelen en ontdekken. Er zijn 3 ruimtes die van elkaar afgesloten kunnen worden doormiddel van hek of schuifdeuren, zodat de veiligheid in acht genomen wordt voor de jongere kinderen. Als oudere kinderen ergens mee spelen wat niet bestemd is voor baby’s of peuters dan zorgen we ervoor dat ze niet bij elkaar komen, ook word het speelgoed goed opgeborgen in kasten waar de kinderen niet bij kunnen.
De indeling van de groepsruimten biedt kinderen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken.

8.2 Buitenruimten
Wij vinden het belangrijk dat kinderen vaak buiten spelen. We streven om minimaal 1 à 2 keer per dag met de kinderen naar buiten te gaan waar zij keuze hebben uit verschillende materialen en speelmogelijkheden. De buitenruimten zijn zodanig ingericht dat kinderen uitgedaagd worden om de wereld om hen heen te ontdekken en buiten iets te beleven hebben. Kinderen ontdekken door te doen en te ervaren. Zij komen in contact met de natuur zoals zand, bladeren enz.
Er zijn volop fietsen en trekkers aanwezig, net als een zandspeelplaats met emmertjes, harkjes en schepjes. In de zomer wordt er vaak met water gespeeld (bijvoorbeeld met de tuinslang). Er staat een groot speeltoestel met glijbaan voor de oudere kinderen, hier kunnen de jongere kinderen nog niet op komen. Voor de jongere kinderen hebben we een kleine glijbaan die dan buiten gezet word. Als de jongere kinderen buiten spelen is er altijd begeleiding bij, de oudere kinderen worden in de gaten gehouden van afstand.

Hoofdstuk 9 Veiligheid en gezondheid

9.1 Brandactieplan en ontruimingsplan
De Tantie`s heeft een brandactieplan en ontruimingsplan. Deze hangen zichtbaar op de groep.
Het plan is bekend bij degenen die op de locatie werkzaam zijn. Er vindt minimaal eenmaal per jaar een ontruimingsoefening met de brandweer plaats en op basis daarvan een evaluatie en – indien nodig bijstelling van het brandactieplan.

9.2 Bedrijfshulpverlening
Binnen het kinderdagverblijf is altijd minimaal 1 pedagogisch medewerker aanwezig die in het bezit is van een diploma Bedrijfshulpverlening (BHV-er). De BHV-er heeft de leiding tijdens een ontruiming of op het moment dat er iemand onwel wordt, totdat er gediplomeerde hulp aanwezig is. Elk jaar gaan de BHV-ers op herhalingscursus zodat zij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen die er op dit gebied zijn.

9.3 EHBO
Alle pedagogisch medewerkers binnen De Tantie`s beschikken over een diploma kinder-EHBO. Zij weten bij ongelukken of onwel raken van kinderen hoe zij moeten handelen, eventueel totdat er professionele hulp aanwezig is. Via een jaarlijkse herhalingscursus worden kennis en vaardigheden steeds opgefrist.

9.4 Veiligheid en gezondheid
De Tantie`s waarborgt de veiligheid en gezondheid op een verantwoorde en verplicht gestelde
manier. Jaarlijks vinden risico-inventarisaties plaats. Voor beide aspecten zowel veiligheid als gezondheid worden protocollen gehanteerd. Hierin staan de werkwijzen uitgebreid beschreven.
Jaarlijks vindt er een GGD-controle plaats waarin deze zaken een belangrijke plaats innemen. De inspectierapporten zijn opvraagbaar maar ook via een link op onze site te bekijken.

Hoofdstuk 10 Oudercommissie OC

10.1 Leden
In de OC zitten minimaal 4 leden, dit zijn moeders of vaders van kinderen bij opvang de Tantie’s.
Elke ouder die interesse heeft kan zich hiervoor aanmelden bij de leidsters of de OC leden.
De OC bestaat uit: een voorzitter, notulist en penningmeester.

10.2 Advies recht
De advies recht houdt in dat alles wat de Tantie’s van plan zijn om te gaan doen/ veranderen,bv. Uurprijs, dagdelen aanschaf speelmateriaal of grote activiteiten, de Tantie’s eerst advies vragen aan de OC, dan wordt het gekoppeld aan de ouders, hierna krijgen de Tantie’s feedback en kunnen er besluiten genomen worden en de uitslag moet op papier komen en in de map terecht komen.

10.3 Vergaderen
De OC vergaderd minimaal 4 keer per jaar en minimaal 1 keer per jaar zijn de leidsters hierbij aanwezig. Alles wat er besproken wordt tijdens de vergadering wordt genotuleerd en komt in een map bij de opvang te liggen.

10.4 Klachten
De OC staat ook klaar voor ouders die klachten hebben over de Tantie’s, dit kunnen alle klachten zijn, bv omgang met de kinderen, activiteiten enz. Als ouders er niet met de Tantie’s uit kunnen komen of als ouders het moeilijk vinden om zelf rechtstreeks hier met de Tantie’s over te praten kunnen ze de OC benaderen. Dit kan door de OC een mail te sturen naar info@detanties.nl

Hoofdstuk 11 Telefoonlijst calamiteiten

Wij hebben een “achterwacht” die invalt bij ziekte, vakantie e.d. en eventueel ingeschakeld word bij calamiteiten, hier hebben wij Gea de Vries voor in dienst genomen. Gea werkt op vrijwillige basis bij ons op verschillende dagen. Zij kent de kinderen en ouders, dit maakt het voor eventuele calamiteiten makkelijker om haar in te schakelen. Gea is binnen 15 minuten op locatie. Bij brand en andere calamiteiten worden de kinderen naar een opvang adres gebracht en dat is Fam. Wiegers, viaductstraat 29 tel: 0599582969. van hier uit worden dan de ouders gebeld en kunnen de kinderen hier weggehaald worden.

Hoofdstuk 12 vier ogen beleid

Het vier ogen beleid is een beleid voor de veiligheid voor de kinderen van de opvang. Er zijn bepaalde regels die te vinden zijn op de site van de rijksoverheid.
Bij de Tantie’s hebben we een grote open ruimte en kunnen alle leidsters en stagiaires elkaar goed in de gaten houden. De leidsters zijn bijna altijd met twee op de groep, het zij een leidster of stagiaire.
In de slaapkamer hangen camera’s en in de opvang hangt een scherm om de slaapkamer in de gaten te houden.
De opvang heeft grote ramen en de gordijnen zijn overdag altijd open en iedereen die ervoor langs loopt kan naar binnen kijken.

Hoofdstuk 13 Rituelen

De Tantie’s houden rekening met rituelen. Zo doen ze activiteiten rondom Carnaval, Pasen, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Maar ook zijn ze bereid rekening te houden met rituelen die te maken hebben met geloofsovertuigingen van de kinderen.
Wij houden rekenschap met het kind als individu.

Hoofdstuk 14 AVG

Kinderopvang De Tantie’s verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Kinderopvang De Tantie’s
Hoofdstraat 92
9561 JE Ter Apel
Telefoon:0599 – 587231
Marjan Wiegers is de Functionaris Gegevensbescherming van Kinderopvang De Tantie’s. Zij is te bereiken via info@detanties.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Kinderopvang De Tantie’s verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum kind
– Adres en woonplaats
– Telefoonnummer privé/ werk
– E-mailadres
– Eventueel etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen.
– Indien noodzakelijk voor de zorg in de opvang, alles omtrent kindje hun gezondheid/medische gegevens..

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@detanties.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kinderopvang De Tantie’s verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Geautomatiseerde besluitvorming
Kinderopvang De Tantie’s neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kinderopvang De Tantie’s) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kinderopvang De Tantie’s bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Kinderopvang De Tantie’s verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kinderopvang De Tantie’s gebruikt geen cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinderopvang De Tantie’s heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@detanties.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Kinderopvang De Tantie’s wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kinderopvang De Tantie’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij bewaren alle persoonlijke gegevens op een USB stick en in papieren versie die in een afgesloten archiefkast staat opgeborgen. De 2 enige personen die hier toegang tot hebben zijn Ina en Marjan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@detanties.nl

Literatuur en medewerking

1e versie Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang de Tantie`s.
Tot stand gekomen in 2011. In samenwerking met de ouders van kinderen en met als inspiratiebron en

De Wet op Kinderopvang En de volgende websites:
www.minocw.nl; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; www.minszw.nl; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; www.kinderopvang.nl; Branchevereniging voor ondernemers in de kinderopvang;

Specificaties De Tantie`s Kinderopvang de Tantie`s Hoofdstraat 92
9561 JE Ter Apel T: 0599-587231
E: info@detanties.nl

Opvangaanbod

Reguliere dagopvang, van 7.00 uur tot 19.00 uur. Per uur berekend.

Accent de Tantie`s

Kleinschalig, huiselijk en verticaal

Inclusief

Verschoningen, drinken en fruithapjes

Indeling gebouw

Er zijn 2 grote ruimtes binnen ons gebouw. Waarbij slaapkamertjes, toiletten en speelruimtes aan zijn verbonden .Daarnaast een afgesloten keuken. Aansluitend een vaste en dichte tuin.

Speciale activiteiten: Thematisch werken
Viering Carnaval, Pasen, Sinterklaas en Kerst.

Uw zoon of dochter bij ons aanmelden?

Wij leiden u graag rond!